Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattihenkilö

khl.fi


Koulutettu hieroja on rekisteröity ja lailla suojattu ammattinimike.

Tämän ammatin harjoittajat ovat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä ja kuuluvat pakollisen potilasvakuutuslain piiriin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säätelevät mm. seuraavat lait ja asetukset:
* Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 1994/559
* Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä 1994/564
* Potilasvahinkolanki 1986/585
* Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

Hieronta on kehosi paras ystävä

Koulutettu hieroja on hieronnan asiantuntija. Lähtökohtana on kosketus. iho on yksi tärkeimmistä aisteistamme, sen kautta koemme ympäröivää maailmaa. Hierojina me olemme jalostaneet kosketuksen ammattitaidoiksi, joka on sinun käytössäsi.

Hieronta vaikuttaa monella tasolla tavoitteesta ja menetelmästä riippuen

  • Hieronta rentouttaa sekä fyysisesti että psyykkisesti
  • Hieronta laukaisee lihasjännitystä, vilkastuttaa verenkiertoa, vähentää turvotusta, lisää nivelliikkuvuutta ja lievittää kipua
  • Hieronta virkistää ja vähentää stressiä.

Koulutettu hieroja on lihashuollon asiantuntija

Koulutetulla hierojalla on ammattitaito ja aikaa kuunnella, tutkia ja hoitaa sinua. Voit rentoutua ja antaa hierojasi huolehtia kehostasi.

Koulutettu hieroja antaa sinun tarpeestasi lähtevän, yksilöllisen ohjauksen tehokkaiden venytysten oikeaan toteuttamiseen. Venytykset tehostavat hieronnan lihasjännitystä laukaisevaa vaikutusta.

Koulutettu hieroja ohjaa sinulle tarvittaessa turvallisen ja tuloksekkaan tavan vahvistaa heikkoja lihaksiasi. Lihastasapaino on kehon hyvinvoinnin edellytys. Kireät ja jäykät lihakset ovat usein myös heikkoja.

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen

Koulutetun hierojan ammattitaito perustuu länsimaiseen lääketieteeseen. Hieronnan asiantuntijuuden koulutettu hieroja osoittaa valtakunnallisesti asetettujen kriteerien mukaan näyttötutkinnossa. Tutkinnon suoritettuaan hänet merkitään terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteriin koulutetuksi hierojaksi.

Asiakaskohtaamisessa koulutettu hieroja käyttää tietoaan kehon rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymistä säätelevistä tekijöistä. Tietojen soveltaminen käytännön osaamiseen johtaa koulutetun hierojan ammattiosaamiseen

Lähde: Koulutettujen Hierojien Liiton esite

Rekisteriseloste ja vakuutukset


Me Hieronta-Rentosella noudatamme Koulutettujen Hierojien ammattia koskevia lakeja ja asetuksia sekä eettisiä ohjeita.

Tämän vuoksi
*Huolehdimme lakisääteisten vakuutusten voimassaolosta
*Hankimme lisäkoulutusta mahdollisuuksien mukaan sekä ajantasaistamme oppimaamme.
*Täytämme ja säilytämme potilasasiakirjat lain ja asetusten määräämällä tavalla.
*Noudatamme toiminnassa eettisiä ohjeita

Rekisteriselosteen pääset lukemaan tästä

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoista pähkinän kuoressa:http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/potilasasiakirjat

Potilasasiakirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tukemaan potilaan hyvää hoitoa. Niihin on merkittävä hyvän hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi.

Potilasasiakirjat ovat tärkeitä sekä potilaan että häntä hoitaneiden ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta varsinkin, jos potilaan hoidosta kannellaan tai hoitoa joudutaan muuten jälkeenpäin selvittelemään.

Viranomaiset ovat olleet yhteydessä yksityisiin terveydenhuollon palvelujen tuottajiin puutteellisten potilasasiakirjojen merkintöjen vuoksi. Kirje viranomaisilta: Tästä

Potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
10 §

Potilaskertomuksessa tulee olla seuraavat perustiedot:

1) potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot; 
2) terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön nimi; 
3) merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta; 4) saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde;
5) alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.